Rozdział I. DEFINICJE ZWIĄZANE Z PROJEKTEM

 1. Projekt (P) - Projekt „Dziedzictwo historyczne na dnie Bałtyku - szansą na nawiązanie trwałych relacji partnerskich” realizowany w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki
  pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa" (nr projektu NdS/536608/2022/2022).
 2. Realizator projektu: Stowarzyszenie Humaneo z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej 12, 33-300 Nowy Sącz.
 3. Skarb Państwa: Minister Edukacji i Nauki.
 4. Szkoła średnia – szkoła publiczna lub niepubliczna szkoła ponadpodstawowa.

 

Rozdział II. INFORMACJE O PROJEKCIE I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin Projektu ma na celu określenie szczegółowych zasad przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz warunków udziału w Projekcie realizowanym przez Stowarzyszenie Humaneo w okresie od 14 listopada 2022 r. do 14 marca 2024 r.
 2. Głównym celem projektu jest wykorzystanie badania wraków statków z dna Bałtyku i historii znajdującego się tam dziedzictwa jako podwalin nawiązania współpracy pomiędzy sferą naukową (min. 400 szkół średnich z 8 województw Polski: kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i małopolskiego) a sferą społeczno-gospodarczą (min. 1 podmiot, tj. Humaneo).
 3. Celami szczegółowymi projektu jest:
 1.       Propagowanie wiedzy o historii polskiego morza wśród młodzieży i osób dorosłych w oparciu o odkryte wraki statku.
 2.       Przeprowadzenie badań 6 wraków statków przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych.
 3.        Wykorzystanie technologii dotychczas niestosowanej (HYPERVSN lub równoważnej) do stworzenia - na podstawie przeprowadzonych badań - materiałów edukacyjnych w formacie 3D.
 4.       Uruchomienie ogólnodostępnej platformy wiedzy o historii znajdującej się na dnie morza Bałtyckiego na podstawie badań przeprowadzonych w ramach projektu.
 5.       Nabycie umiejętności poruszania się po platformie i korzystania z opracowanych materiałów przez przedstawicieli 400 szkół zrekrutowanych do realizacji projektu.
 6.         Umożliwienie uczniom 400 szkół średnich z terytorium Polski sprawdzenie poziomu wiedzy na temat zatopionych na Bałtyku wraków statków podczas przeprowadzanego konkursu historycznego.
 1. Grupę docelową stanowić będzie 400 szkół średnich z województw: kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i małopolskiego dla których nauczycieli/przedstawicieli zorganizowane zostaną przez Realizatora projektu szkolenia online nt. opracowanych w projekcie materiałów dotyczących Morza Bałtyckiego, odkrytych wraków oraz poruszania się po platformie wiedzy.
 2. Kryteria formalne, które muszą zostać spełnione dotyczące szkół średnich:
 1.       posiada lokalizację na terenie jednego z 8 województw Polski: kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego.
 2.       jest wpisana do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki (https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka) tj. figuruje w spisie szkół i placówek oświatowych dostępnym pod adresem https://rspo.mein.gov.pl  (tzw. „Wyszukiwarka RSPO”). W przypadku zespołu szkół, w skład którego wchodzą dwie lub więcej szkół, w projekcie może wziąć udział tylko zespół szkół.
 3.        oddelegowanie do projektu minimum 1 a maksymalnie 2 przedstawicieli szkoły.

 

 Rozdział III. REKRUTACJA I PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

 1. Rekrutacja prowadzona będzie w terminie od października 2023 r. do lutego 2024 r. na terenie 8 województw tj. kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie, lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie.
 2. Szkoły średnie zainteresowane udziałem w Projekcie uzupełniają formularz zgłoszeniowy dla dyraktora szkoły oraz formularz zgłoszeniowy dla nauczyciela. Formularze dostępne na stronie: https://dziedzictwo-historyczne-na-dnie-baltyku.pl/rejestracja
 3. Liczba szkół mogących wziąć udział w projekcie jest ograniczona do 400. Zakłada się, że z każdego z 8 województw Polski weźmie udział średnio 50 szkół.
 4. O zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń. Po otrzymaniu 400 prawidłowych zgłoszeń od szkół, rekrutacja do projektu zostanie zakończona.
 5. Każda szkoła otrzyma informację zwrotną o wynikach rekrutacji.
 6. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do podejmowania decyzji o ograniczaniu lub intensyfikowaniu procesu rekrutacji ukierunkowanej na szkoły z konkretnego województwa, które mają zostać objęte wsparciem, aby możliwe było zrealizowanie określonych we wniosku o dofinansowanie rezultatów i wskaźników.

Rozdział IV. ZAKRES I ZASADY KORZYSTANIA Z SZKOLENIA

 1. W ramach Projektu zaplanowane zostało wsparcie w następującym zakresie:
 1.       szkolenie online dotyczące opracowanych materiałów historycznych o przebadanych w ramach projektu wrakach statków oraz poruszania się po platformie wiedzy utworzonej w ramach projektu.
 1. Każdy/-a Uczestnik/-czka szkolenia odbędzie 6 godzin zajęć (1 dzień x 6 godz.).
 2. Zajęcia zostaną przeprowadzone w formie wykładowo-ćwiczeniowej, a uczestnicy będą mogli zadawać pytania. Trener połączy się z uczestnikami za pomocą łączy internetowych i w czasie rzeczywistym będzie prowadził szkolenie.
 3. W każdym województwie zostanie zaplanowanych 5 terminów, w których uczestnicy będą mogli skorzystać ze szkolenia.
 4. Wymagana frekwencja: min. 80%.

Rozdział V. ZASADY ODPŁATNOŚCI

 1. Wszystkie działania realizowane w przedmiotowym Projekcie dofinansowane są ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa”.
 2. Szkoły oraz ich przedstawiciele nie ponoszą żadnych opłat z tytułu uczestnictwa w oferowanym w ramach Projektu szkoleniu.
 3. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie Realizator projektu może wystąpić do szkoły o zwrot całości lub części kosztów związanych udziałem w projekcie.

Rozdział VI. OBOWIĄZKI SZKOŁY

 

 1. Na szkole spoczywają następujące obowiązki:
 1.       oddelegowania przedstawiciela/przedstawicieli Szkoły do przeprowadzenia spotkania z uczniami szkoły, w trakcie którego przedstawiciel szkoły opowie o stworzonym narzędziu, przedstawi im funkcjonalności platformy i umożliwi zapoznanie się z dostępnymi na niej materiałami;
 2.       oddelegowanie przedstawiciela/ przedstawicieli do zorganizowania i przeprowadzenia etapu szkolnego konkursu historycznego nt. dziedzictwa historycznego na dnie Bałtyku dla uczniów;
 3.        przekazanie do Realizatora projektu danych osoby reprezentującej szkołę w etapie wojewódzkim konkursu historycznego nt. dziedzictwa historycznego na dnie Bałtyku - przekazanie informacji odbywa się poprzez uzupełnienie przez ucznia formularza zgłoszeniowego na stronie: https://dziedzictwo-historyczne-na-dnie-baltyku.pl/rejestracja/ucznia
 4.       oddelegowanie przedstawiciela/ przedstawicieli do sprawowania opieki nad finalistą  etapu szkolonego podczas realizacji etapu wojewódzkiego konkursu historycznego nt. dziedzictwa historycznego na dnie Bałtyku.

Rozdział VII. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

 1. Na Uczestnikach/-czkach szkolenia spoczywają następujące obowiązki:
 1.       przestrzeganie niniejszego Regulaminu
 2.        uczestniczenie w oferowanym szkoleniu, które zostało dla Uczestnika/-czki przewidziane
 3.       obecność na co najmniej 80% zajęć przewidzianych dla Uczestnika/-czki
 4.       branie udziału we wszystkich formach kontroli, monitoringu i ewaluacji działań projektowych, również po zakończeniu udziału w Projekcie.

 

Rozdział VIII. OBOWIĄZKI REALIZATORA PROJEKU

 1. Realizator projektu zobowiązuje się do:
 1.       przeprowadzenia szkolenia z poruszania się po platformie wiedzy i korzystania z dostępnych materiałów na temat spoczywających wraków statków na dnie Bałtyku.
 2.       udostępnienia testu wiedzy koniecznego do przeprowadzenia I etapu konkursu historycznego nt. dziedzictwa historycznego na dnie Bałtyku wśród uczniów ze szkół średnich z danego województwa biorących udział w projekcie.
 3.        przeprowadzenia wojewódzkiego etapu konkursu historycznego nt. dziedzictwa historycznego na dnie Bałtyku wśród uczniów ze szkół średnich z danego województwa biorących udział w projekcie.
 4.       wyłonienia 8 zwycięzców konkursu historycznego – po 1 z każdego województwa.
 5.       zapewnienia laureatom możliwości skorzystania z jednej z trzech nagród:

- odbycie warsztatów z uznanym grafikiem/programistą w zakresie tworzenia gier;

- odbycie wizyty w firmie zajmującej się tworzeniem gier;

- zrealizowanie nurkowania połączonego z oglądaniem wraku statku.

 

Rozdział IX. ZAKOŃCZENIE UDZIAŁU W PROJEKCIE

 1. Szkoła kończy udział w Projekcie w przypadku zrealizowania obowiązków, o których mowa w rozdziale VII. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie, Realizator projektu może wystąpić do szkoły o zwrot całości lub części kosztów związanych z udziałem w projekcie.

 

Rozdział X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.10.2023 r.
 2. Kwestie sporne nieuregulowane w Regulaminie rozstrzygane będą przez Koordynatora projektu w porozumieniu z Realizatorem projektu.
 3. Ostateczna interpretacja zapisów Regulaminu należy do Koordynatora projektu działającego z upoważnienia i w porozumieniu z Realizatorem projektu.
 4. Zmianie mogą ulec te zapisy Regulaminu, które są regulowane postanowieniami prawa w przypadku jego modyfikacji lub zmiany interpretacji.
 5. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Realizatora projektu oraz na stronie internetowej Realizatora projektu.
Skip to content