Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Humaneo z siedzibą w Nowym Sączu (33-300) ul. Nawojowska 12;
  2. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom zewnętrznym;
  3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@humaneo.pl;
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji do projektu „Dziedzictwo historyczne na dnie Bałtyku – szansą na nawiązanie trwałych relacji partnerskich” realizowanego w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa”;
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w procesie rekrutacji do projektu;
  6. Pani/Pana dane przechowywane będą do czasu cofnięcia zgody (o ile odrębne przepisy prawa nie stanowią inaczej);
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  9. Potwierdzam, że zapoznałem/am się z informacjami dotyczącymi przetwarzania i nagrywania moich danych osobowych w postaci wizerunku. Jednocześnie wyrażam zgodę na nagrywanie mojego wizerunku podczas szkolenia online realizowanego w ramach Projektu „Dziedzictwo historyczne na dnie Bałtyku – szansą na nawiązanie trwałych relacji partnerskich”.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie HUMANEO z siedzibą przy ul. Nawojowskiej 12; 33-300 Nowy Sącz w celu rekrutacji do projektu „Dziedzictwo historyczne na dnie Bałtyku – szansą na nawiązanie trwałych relacji partnerskich”. Zostałem/-am poinformowany/-a o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

Skip to content